Yardımlarınızı ihtiyaç sahiplerine iletiyoruz...

HAKKIMIZDA

Temelinde yardımlaşma duygusu, insan sevgisi ve Allah rızası olan vakıf , bir gönül kuruluşudur. Vakıf bir hayır yarışı, Yaradandan örütü yaradılanı koruyup gözetleyen bir sevgi çağlayanıdır.

Hakkımızda

Sami Efendi hazretleri bir ömür kendini hayr u hasenata adamış, zengin bir aileden gelmiş olmasına rağmen mütevazı bir hayat yaşayarak hayatını insanlığa vakfetmiş bir gönüller sultanıdır. Çoğu zaman ihtiyaç sahiplerine, elinde avucunda ne varsa vermekten çekinmeyen. Kendisi maaşla geçindiği halde bazan maaşının tamamını infak edebilen bir büyük zattır. Ni­tekim Adana’da muhasebecilik yaptığı yıllarda çalıştığı müessese sahibi, maaşını zarf içinde kendisine takdim eder. Bu sırada bir fakir, kendisinden Allah için bir talepte bulununca zarfı daha aç­madan o ihtiyaç sahibine verir.

Çevresinde ve hizmetinde bulunanların anlattıklarına göre bir günde üç-beş defa gelen fakirleri bile boş çevirmez. Hatta kendisinden sigara parası isteyen bir fakire bile “Madem ki isti­yor, vermek lâzım” diyerek bir şeyler verir. Fakir ise, bu parayı alınca sevinir ve: “Ben bununla ekmek alacağım” diyerek uzak­laşır.

Böyle büyük bir zâtın adı konularak 1994 yılında faaliyetine başlayan Sami Efendi Vakfı, Sami Efendi hazretlerinin açtığı hizmet yolunda ihtiyaç sahiplerine ulaşarak onların ihtiyaçlarını gidermek, bakıma muhtaç olanların bakımını yapmak, yalnız kalmış insanların himayesini sağlamak, hastaları tedavi ettirmek, işsizlere iş bulmak, fakir-ve yetim insanlara yardımcı olmak ve gençleri istikbale hazırlamak hatta tabiat ve hayvanatı korumak ve buna benzer bir çok hizmeti yerine getirmeyi amaçlamıştır.

VAKIF SENEDİ

Teknolojik ve bilimsel gelişmelerin baş döndürücü bir süratle cereyan ettiği dünyamızda insana ve insanın mutluluğuna yönelik seyirdeki gelişmeler maalesef aynı hızda devam etmemektedir. Her alandaki gelişmelerin insana eşit , adil ve kalıcı biçimde dağılımı gerçekleşememekte, gelişme ve paylaşımdaki bu dengesizlik sosyal ve ekonomik bir çok problemin doğmasına sebebiyet vermektedir. Temennimiz ekonomik ve sosyal yönden oluşacak problemlerin önüne geçilmesi, insanların mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşadığı bir topluma ulaşılmasıdır. Bu hedefe uşalmada vakıfların ve sivil toplum örgütlerinin katkısı inkar edilemez bir şekilde var olmaya devam edecektir. Ertuğrul Gazi’nin Osman Gazi’ye vasiyetindeki “İnsan’ı yaşat ki devlet yaşasın” düstürunu kendisine şiar edinmiş olan Sami Efendi İlim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Ankara merkez olmak üzere elinin ulaştığı tüm ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmayı gaye edinmektedir. Topluma ve insana Vakıf Senedi çerçevesinde hizmet götürmenin aynı zamanda Devletimize hizmet ve katkı olacağına inanan vakfımız bu inanç çerçevesinde hizmetlerini genişleterek sürdürmeyi planlamaktadır.
1994 yılı Temmuz ayında Rüzgarlı sokakta küçük bir işyerinde Hanımlar İlim Kültür Yardımlaşma Vakfının ismi tescil ettirilerek Sami Efendi İlim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı olur. Rüzgarlı sokakta kısa bir süre hizmet verdikten sonra vakıf merkezi Cebeci Geçim Sokak’a taşınır. Burada da 3 yıl kadar hizmet veren Sami Efendi İlim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı, şu an da hizmet etmekte olduğu yer olan Demetevler’e taşınır.
Sami Efendi, kendisinden sık sık para isteyen bir genç bir gün yine yanına gelir, nasibini almış giderken, bunu görenler: “Efendim, siz buna biraz nasihat etseniz. Sizden aldığı parayı gidip lüks lokan­talarda yiyor” derler. Efendi hazretleri: “Öyleyse çağırın onu ba­na!” der. Etrafındakilerden biri koşup genci huzuruna getirir. Genç gelince Efendi, tekrar elini cebine atıp biraz daha para çıka­rarak: “Evlâdım, o verdiğim size yetmez, şunu da alın” der. Ya­nındakiler, gence nasihat edeceğim umarken Sami Efendi’nin gösterdiği büyüklük onları şaşırtır. Bu örnek zatın adına kurulmuş olan vakfımız şu amaçlar çerçevesinde kurulmuştur. Bu vakfın kuruluş amacı: Vakfın gelirlerinden her yıl idare masrafları, teftiş ve denetleme masraflarına katılma payı düşüldükten sonra kalan gelirin, genel, özel ve katma bütçeli idareler bütçeleri içinde yer alan ve alacak olan hizmetlere harcanmasına öncelik vermek üzere, ancak yine de asıl olarak vakfın idare organları arasında bulunan Yönetim Kurulu’nun tercih ve takdirine uygun bir şekilde:
 • Aziz Türk gençliğinin maddi ve manevi sahada yetişerek topluma kazandırılmak Milli kültürümüzün yaşatmak. Devlet millet kaynaşmasının sağlanmak.
 • Halkımızın büyük bir teveccühüne mahzar olan Sami Efendi Camiinin imareti ve müştemilatı ile Camiin çevresinde önemli bir ihtiyaca cevap veren külliye ve müştemilatını bu konudaki mevzuatın usullerine tabi olarak yapmak yaşatmak bunun için resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak
 • Başta Ankara olmak üzere, fakirlerin ihtiyaçlarını gidererek aynî ve nakdî yardım sağlanmak
 • Fakir, kimsesiz düşkün kimselerin barınabileceği huzur evleri tesis ve inşa ettirmek. Hasta olanların tedavi ettirilmesi ve ilaç alamayanlara ilaç yardımında bulunulmak Bu maksatlarla kurulmuş müesselerle işbirliği yapmak, faaliyetlerin idamesine, tesislerinin genişletilmesine yardımcı olmak üzere sağlık ocakları, hastane ve şifa yurtları tesis ve inşa etmek.
 • Kışın yakacak ihtiyacı olanlara yakacak temin ermek
 • Şehir dışından gelen ihtiyaç sahibi insanlar misafirhane ve yemek sağlamak
 • Kabiliyetli fakir ihtiyaç sahibi, her derecede öğrenim gören Türk çocuklarının tahsil yapmalarını temin için imkanlar hazırlamak, yurt içi ve yurt dışı bursu vermek. İnsanımızın dinini öğrenebileceği Kur’an Kursları açmak. Kütüphane, yurt, pansiyon gibi imkanlarla eğitim sahasındaki öğrencilere destekte bulunmak
 • İlmi kuruluşlarla işbirliği yaparak, Konferans, seminer vb. faaliyetlerle halkımızın aydınlatılmak. Başta Sami Efendi’nin hayatının araştırılması olmak üzere diğer Türk-İslam büyükleri hakkında araştırmalar yapılmasının teşvik edilmesi. Bu konularda neşriyat faaliyetini idame için müeesseler kurmak.
 • Mevzuat dahilinde gerekli görüldüğü takdirde eğitim müesseseleri açmak vakfımızın amaçları doğrultusunda öğrencilere hizmet vermek üzere ilköğretim, lise ve yüksek öğretim düzeyinde özel okullar, kreş, yurt, dershane, pansiyon, dershane, kütüphane, etüt merkezi açmak ve işletmek.
 • Dini ve milli gün ve gecelerde uygun görülen yerlerde dini merasimler tertip ve icra etmek. İmkanlar ölçüsünde kurban kesmek isteyenlere vakıf nezdinde kurban kesim mahalli tesis ve tahsis etmek. Gerektiğinde ise, Kurban kesmek isteyenlere kurban kesim mahalli tesis ve tahsisi yanında, ayrıca yurt içi ve yurt dışında kurban kesim organizasyonlarında bulunmak.
 • Memleketimizi yurt içi ve yurt dışında tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak. Bunun için yurt içi ve yurt dışı gezilerinde bulunmak
 • Kurucuların uygun göreceği veya Vakıflar Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başlanlığı’nın tavsiye edeceği ancak yine de mütevelli heyetinin uygunluğunu onaylayacağı, semt ve yerlerde mescit veya camiler, mabetler yapmak bununla ilgili faaliyetlere yardımcı olmak.
 • Çocuk eğitimi alanında yenilikleri takib ederek, çocuklara yönelik sesli, görüntülü, basılı yayınalar hazırlamak ve yayımlamak. Aile ve çocuk konularında çalışmalar yapmak. Çocuk kulübü, çocuk sineması, çocuk tiyatrosu, resim kulübü, çocuk spor kulübü kurmak ve geliştirmek.
KURULUŞ AMACIMIZ
Aziz Türk gençliğinin maddi ve manevi sahada yetişerek topluma kazandırılmak Milli kültürümüzün yaşatmak. Devlet millet kaynaşmasının sağlanmak.

Halkımızın büyük bir teveccühüne mahzar olan Sami Efendi Camiinin imareti ve müştemilatı ile Camiin çevresinde önemli bir ihtiyaca cevap veren külliye ve müştemilatını bu konudaki mevzuatın usullerine tabi olarak yapmak yaşatmak bunun için resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak

Başta Ankara olmak üzere, fakirlerin ihtiyaçlarını gidererek aynî ve nakdî yardım sağlanmak

Fakir, kimsesiz düşkün kimselerin barınabileceği huzur evleri tesis ve inşa ettirmek. Hasta olanların tedavi ettirilmesi ve ilaç alamayanlara ilaç yardımında bulunulmak Bu maksatlarla kurulmuş müesselerle işbirliği yapmak, faaliyetlerin idamesine, tesislerinin genişletilmesine yardımcı olmak üzere sağlık ocakları, hastane ve şifa yurtları tesis ve inşa etmek.

Kışın yakacak ihtiyacı olanlara yakacak temin ermek

Şehir dışından gelen ihtiyaç sahibi insanlar misafirhane ve yemek sağlamak

Kabiliyetli fakir ihtiyaç sahibi, her derecede öğrenim gören Türk çocuklarının tahsil yapmalarını temin için imkanlar hazırlamak, yurt içi ve yurt dışı bursu vermek. İnsanımızın dinini öğrenebileceği Kur’an Kursları açmak. Kütüphane, yurt, pansiyon gibi imkanlarla eğitim sahasındaki öğrencilere destekte bulunmak

İlmi kuruluşlarla işbirliği yaparak, Konferans, seminer vb. faaliyetlerle halkımızın aydınlatılmak. Başta Sami Efendi’nin hayatının araştırılması olmak üzere diğer Türk-İslam büyükleri hakkında araştırmalar yapılmasının teşvik edilmesi. Bu konularda neşriyat faaliyetini idame için müeesseler kurmak.

Mevzuat dahilinde gerekli görüldüğü takdirde eğitim müesseseleri açmak vakfımızın amaçları doğrultusunda öğrencilere hizmet vermek üzere ilköğretim, lise ve yüksek öğretim düzeyinde özel okullar, kreş, yurt, dershane, pansiyon, dershane, kütüphane, etüt merkezi açmak ve işletmek.

Dini ve milli gün ve gecelerde uygun görülen yerlerde dini merasimler tertip ve icra etmek. İmkanlar ölçüsünde kurban kesmek isteyenlere vakıf nezdinde kurban kesim mahalli tesis ve tahsis etmek. Gerektiğinde ise, Kurban kesmek isteyenlere kurban kesim mahalli tesis ve tahsisi yanında, ayrıca yurt içi ve yurt dışında kurban kesim organizasyonlarında bulunmak.

Memleketimizi yurt içi ve yurt dışında tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak. Bunun için yurt içi ve yurt dışı gezilerinde bulunmak

Kurucuların uygun göreceği veya Vakıflar Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başlanlığı’nın tavsiye edeceği ancak yine de mütevelli heyetinin uygunluğunu onaylayacağı, semt ve yerlerde mescit veya camiler, mabetler yapmak bununla ilgili faaliyetlere yardımcı olmak.

Çocuk eğitimi alanında yenilikleri takib ederek, çocuklara yönelik sesli, görüntülü, basılı yayınalar hazırlamak ve yayımlamak. Aile ve çocuk konularında çalışmalar yapmak. Çocuk kulübü, çocuk sineması, çocuk tiyatrosu, resim kulübü, çocuk spor kulübü kurmak ve geliştirmek.

Menü

Takip Edin!